Dades subministrament
* camps obligatoris
Dades Sol.licitantDades Client MARCAR SI LES DADES SÓN LES DEL SOL.LICITANTDades Pagament / Titular Compte MARCAR SI LES DADES SÓN LES DEL SOL.LICITANT

  • Doméstic Industrial lloguer Propietat En obra

Documentació a aportar

-Butlletí de les Instal·lacions Generals, segellat per Indústria
-Domiciliació Bancària
-Fotocòpia de la llicència d'obra
-Fotocòpia del document acreditatiu de primera ocupació ( doc . Municipal ) ( LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ )
-Fotocòpia del document d'habitabilitat ( CÈDULA D'HABITABILITAT )
-Fotocòpia del títol acreditatiu del dret d'ús : escriptura, contracte compra o arrendament ( opcionalment , nota registre )
-NIF - NIE del titular
Ficheros adjunts.